शास रीरिक सरम्बन्ध अनिवार्य र एउटा जैविक आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या हुने गरेको छ । आफ्नो जोडीमा शास रीरिक सस म्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि एक अर्काको रुची बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले के गर्दा आफ्नो पार्टनर शास् रीरिक सस म्बन्धका लागि तयार रहेको हो भन्ने कुराको ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

खासगरी केटाले केटीलाई कुन अंगका कारण आफू प्रति आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा जान्न जरुरी हुन्छ ।महिलाहरु शास रीरिक सस म्बन्धका लागि तयार रहनका लागि धेरै समय लिन्छन् । महिलाहरु उस त्तेजित हुने केही उपायका बारेमा जानकारी महिलाहरुमा आफ्नो बुटुकको पछिको भागमा छोएमा आनन्द मान्ने स्वभाव हुन्छ ।

त्यसैले पुरुषले स्पर्श गरेमा महिलाहरु उस त्तेजित हुन्छन् । त्यस्तै महिलाहरु घुडाको पछिपट्टि छोएमा पनि शास रीरिक सस म्बन्ध कायम गर्न इच्छुक भएको बुझ्नुपर्छ । घाँटीको पछाडीको भागमा चलाएमा पनि महिला उस त्तेजित हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । ओठमा चुम्बन गर्दा पनि महिलाहरु आकर्षित हुने गरेका छन् ।

शास रीरिक सरम्बन्ध अनिवार्य र एउटा जैविक आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या हुने गरेको छ । आफ्नो जोडीमा शास रीरिक सस म्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि एक अर्काको रुची बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले के गर्दा आफ्नो पार्टनर शास् रीरिक सस म्बन्धका लागि तयार रहेको हो भन्ने कुराको ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

खासगरी केटाले केटीलाई कुन अंगका कारण आफू प्रति आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा जान्न जरुरी हुन्छ । महिलाहरु शास रीरिक सस म्बन्धका लागि तयार रहनका लागि धेरै समय लिन्छन् । महिलाहरु उस त्तेजित हुने केही उपायका बारेमा जानकारी महिलाहरुमा आफ्नो बुटुकको पछिको भागमा छोएमा आनन्द मान्ने स्वभाव हुन्छ ।

त्यसैले पुरुषले स्पर्श गरेमा महिलाहरु उस त्तेजित हुन्छन् । त्यस्तै महिलाहरु घुडाको पछिपट्टि छोएमा पनि शास रीरिक सस म्बन्ध कायम गर्न इच्छुक भएको बुझ्नुपर्छ । घाँटीको पछाडीको भागमा चलाएमा पनि महिला उस त्तेजित हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । ओठमा चुम्बन गर्दा पनि महिलाहरु आकर्षित हुने गरेका छन् ।एजेन्सी